Go to Top

Abonnee Worden

Aanmelden voor frixx 18x per jaar voor slechts €93,20 per kwartaal. Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden door ons verwerkt.

Vult u het formulier hieronder compleet in om u aan te melden bij frixx!

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Frixx, gevestigd te Zevenaar, hierna te noemen Frixx.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Frixx afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2 Aanbiedingen. 2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2 Mondelinge aanbiedingen door Frixx of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.
2-3 Gegevens in drukwerken versterkt door Frixx zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Frixx niet.

Artikel 3 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Frixx binden de laatste niet, voorzover ze door Frixx niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Overeenkomst.
4-1 De overeenkomst van de uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Frixx door zijn bevestiging.
4-2 De overeenkomst heeft een looptijd van één jaar. Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet tijdig heeft opgezegd, wordt de overeenkomst geacht te zijn voortgezet voor onbepaalde duur. Deze voortgezette overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient te geschieden bij brief of per email.
4-3 Elke met Frixx aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Frixx van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Frixx zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Frixx zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractspartners en/of derden
5-1 Frixx aanvaardt slechts de toepasselijkheid van
algemene voorwaarden van contractspartners en/of derden
als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden
overeengekomen.
5-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Frixx onverlet, tenzij deze
strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractspartners en/of derden.
5-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Frixx aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 Gebruik van internet als communicatiemiddel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Frixx en de opdrachtgever, is Frixx niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Frixx.

Artikel 7 Persoonsgegevens.
Frixx respecteert en beschermt privacy van zijn opdrachtgevers. Frixx beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de opdrachtgever. Frixx verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. De door opdrachtgever verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Tenzij de opdrachtgever aangeeft daarop geen prijs te stellen, zal Frixx de gegevens gebruiken om zijn diensten beter af te stemmen op de wensen van zijn opdrachtgevers.

Artikel 8 Overeenkomst op afstand.
8-1 Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand heeft de opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht de overeenkomst binnen een termijn van zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
8-2 In het geval de opdrachtgever gebruik maakt van zijn/haar recht als omschreven in het eerste lid van dit artikel zal Frixx (een) eventueel reeds door de opdrachtgever betaald(e) bedrag(en) binnen een termijn van dertig dagen nadat zij kennis heeft genomen van de ontbinding aan de opdrachtgever terugbetalen.

Artikel 9 Prijzen.
9-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
9-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al, geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
9-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 10 Weeromstandigheden.
Wanneer er sprake is van extreme weeromstandigheden (vorst, sneeuw, weeralarm), dan zal er door Frixx niet gereinigd worden. Deze reinigingsbeurt komt dan te vervallen, zonder aanspraak te kunnen maken op restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 11 Verplichting van de opdrachtgever.
11-1 De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat: a. de sticker(s) goed en duidelijk bovenop de deksel van de container(s) worden geplakt. Als er geen sticker(s) op de deksel van de container(s) is geplaatst, dan zal de container(s) niet door Frixx herkend worden. b. de container(s) helemaal leeg zijn. c. er geen chemische resten (vet, bakolie) en/of dierlijke/menselijke uitwerpselen in de container(s) zitten. Dit i.v.m. de milieu-eisen en de arbowetgeving. Indien de opdrachtgever niet aan deze verplichtingen voldoet, dan vervalt de reinigingsbeurt en wordt er geen
abonnementsgeld gerestitueerd.
11-2 Een adreswijziging dient de opdrachtgever uiterlijk twee maanden van de tevoren aan Frixx kenbaar te maken. Frixx kan de nieuwe sticker(s) naar het nieuwe adres sturen.

Artikel 12 Beëindiging overeenkomst.
Indien de opdrachtgever de overeenkomst voor bepaalde tijd wil beëindigen, kan hij dit doen, mits twee maanden voor de afloopdatum van de huidige overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid.
13-1 Frixx is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg
van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; c. Beschadigingen aan het werk ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf; d. Normale slijtage aan het werk tengevolge van dagelijks gebruik; e. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
13-2 Frixx is aansprakelijk voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde voor schade aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Frixx of van hen, die door Frixx te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
13-3 Frixx zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 14 Reclame.
14-1 Opdrachtgever is verplicht terstond van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Frixx terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 24 uur na de dag van het werk Frixx wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het is achtergelaten in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
14-2 Frixx dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
14-3 Indien de reclame naar het oordeel van Frixx juist is, zal Frixx hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot het hoogste de factuurwaarde van de uitgevoerde werkzaamheden, hetzij deze werkzaamheden alsnog correct gaan uitvoeren.

Artikel 15 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Frixx om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Frixx gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 16 Wijziging van de opdracht.
16-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
16-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Frixx ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 17 Overmacht.
17-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Frixx of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Frixx, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Frixx, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Frixx overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
17-2 Frixx is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 18 Wanprestatie en ontbinding.
18-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Frixx ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
18-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien: a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Frixx heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks te zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden. d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
18-3 Frixx is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Frixx reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Frixx op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 19 Betaling.
19-1 Betalingen dient te geschieden via een afgegeven machtiging van de financiële instelling van de opdrachtgever aan Frixx, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
19-2 Frixx is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
19-3 Frixx is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel, gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
19-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit, rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de
buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
19-5 Uit het enkele feit dat Frixx zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 20 Toepasselijk recht. Op alle door Frixx gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 21 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Frixx, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Download de Algemene Voorwaarden